top of page
hatter_v3.png

Gondosóra mobilalkalmazás
Szoftver Felhasználási Feltételek

Jelen felhasználási feltételek szabályozzák az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program (RRF-8.4.1.-21) keretében nyújtott ún. gondosóra szolgáltatással (jelzőeszköz és diszpécserszolgáltatás) kapcsolatos applikáció elnevezésű szoftverhez (továbbiakban „Applikáció”) való hozzáférést és annak használatát. Az Applikáció szerzői vagyoni jogok tulajdonosa a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: 4iG Nyrt., székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszáma: 01-10-044993, a továbbiakban: 4iG). A 4iG a jelen Felhasználási Feltételek szerint bocsátja a Felhasználó rendelkezésére az Applikációt.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációt felhasználás megkezdésének feltétele, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket elfogadja, továbbá tudomásul veszi, hogy az Applikációt tekintetében a 4iG kifejezetten minden egyéb jogot fenntart magának, amelyet a jelen Felhasználási Feltételben nem adott át Felhasználó részére. Az Applikáció használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi az Applikációra vonatkozó Felhasználási Feltételeket és vállalja annak betartását.

 

A jelen Felhasználási Feltételek kiterjednek mind az Android, illetőleg iOS környezetbe telepített verzióira egyaránt.

I. Fogalmak:

 1. „Felhasználó(k)”: természetes személy végfelhasználó, aki az Applikációt használja. Felhasználó alatt érteni kell mindazon – Applikációt használó – személyeket, akik a Gondosóra szolgáltatást igénybe veszik, valamint a kontaktszemélyeket is.

 2. „Kontaktszemély”: az a Felhasználóval szoros kapcsolatban álló természetes személy, akivel tartja a kapcsolatot a Felhasználó, akit annak megadott elérhetőségei valamelyikén, a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatás keretében a diszpécser jogosult felkeresni abból a célból, ha a Felhasználó részére támogatás nyújtása indokolt, vagy értesíti segély-, veszélyhelyzet fennállása esetén.

 3. „Applikáció”: A 4iG tulajdonában álló, az ún. Gondosóra szolgáltatást kiegészítő mobil alkalmazás, melyre kizárólag a Gondosóra szolgáltatást már igénybe vevő Felhasználók vagy Kontaktszemélyek regisztrálhatnak (lsd.: Gondosóra szolgáltatást igénybe vevő).

 4. „Gondosóra szolgáltatást igénybe vevő”: a szolgáltatást igénybe vevő (a regisztráció alkalmával megadott magyarországi lakó- vagy tartózkodási helyen) élő 65 évnél idősebb olyan magyar állampolgár, aki a Projekt regisztrációs szervezeténél (Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. jogutódjánál, a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., „KSZG Kft.”), 2024. január 12-e után Kormányzati Szolgáltatási Központ Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (Székhelye Budapest 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39 HUB 3 ép. VII. em., „KSZK Nkft.”) kifejezte azon szándékát (regisztrált), hogy igénybe kívánja venni a Gondosóra szolgáltatást és ennek érdekében megadta személyes adatait, valamint opcionálisan a Kontaktszemély személyes adatait, aki számára a regisztráció alapján a szolgáltatás nyújtása már megkezdődött, továbbá ehhez kapcsolódóan regisztrált a gondosóra szolgáltatást kiegészítő mobil applikációba is.

 5. „Felhasználó eszköze”: a Felhasználó mobiltelefonja, amelyre az Applikációt a Felhasználó telepítette.

 6. „Felhasználási Feltételek”: A jelen – Applikáció felhasználását szabályozó – dokumentum.

 7. „Gondosóra program”: 65 év feletti, magyarországi lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, önálló életvitelre képes magyar állampolgárok egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphetnek diszpécserszolgálattal, amely elősegíti a kapcsolattartást a - Felhasználó által a regisztráció során megadott -  családtagokkal és hozzátartozókkal, valamint segítséget biztosít az önálló életvitellel kapcsolatos események kezeléséhez (pl.: közművel, biztonsággal, kulcsfontosságú háztartási eszközökkel kapcsolatos események), és szükség esetén a segélykérő szolgálatok igénybevételét támogatja.

 8. „Jelzőeszköz”: kommunikációs eszköz, amelyhez egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser szolgáltatás kapcsolódik.

 

II. Általános feltételek

 

 1. A Felhasználó tudomására szolgál, hogy a jelen Felhasználási Feltételek kizárólag az Applikáció Felhasználási Feltételeit foglalja magába. A Gondosóra Programra, Jelzőeszköz használatára külön szerződési feltételek irányadók.

 2. A Felhasználó az Applikáció letöltését követően ingyenesen használhatja a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.

 3. Az Applikáció igénybevételét biztosító központi szolgáltatás üzemeltetését, az Applikáció karbantartását, szoftverkövetését a 4iG végzi. A 4iG fenntartja a jogot, hogy az Applikáció igénybevételét biztosító központi alkalmazás üzemeltetését, az Applikáció karbantartását, szoftverkövetését bármikor megszüntesse, az Applikációt lecserélje, illetőleg az Applikáció nyilvános elérhetőségét bármikor – részben vagy egészben – korlátozza, vagy visszavonja.

 

 

III. Felelősség

 

 1. Felhasználó az Applikáció saját felelősségére használja.

 2. A 4iG semmilyen felelősséget nem vállal Felhasználó mobiltelefonjának műszaki állapotáért, operációs rendszere karbantartásért, beleértve annak frissítését, az Applikáció futtatásához szükséges szabad tárhely meglétért vagy biztosításáért, az Applikáció működésének Felhasználó mobil telefonján telepített biztonsági vagy más szoftverekkel összefüggő korlátozott funkcionalitásáért vagy működésének meghiúsulása miatt.

 3. A 4iG nem felel a szakszerűtlen és/vagy nem rendeltetésszerű használatából adódó közvetlen és/vagy közvetett, Felhasználónál, bármely más harmadik személynél vagy érdekkörükben felmerült károkért, adatvesztésért, adatsérülésért, a gazdasági következményi károkért (beleértve az elmaradt haszonért való felelősséget is), valamint az olyan károkért, amelyek nincsenek a 4iG magatartásával okozati összefüggésben.

 4. A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy, egészséget megkárosító eseteket kivéve, a 4iG-vel szemben kártérítési igény nem érvényesíthető.

 5. A Felhasználó akként nyilatkozik, hogy az Applikáció jellegzetességeit és funkcióit ismeri, továbbá meggyőződött arról, hogy az Applikáció megfelel arra a célra, melyre azt használni kívánja. A 4iG-t nem terheli felelősség olyan károkért, melyek abból származnak, hogy az Applikáció működéséhez, rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen funkciója vagy egyéb tulajdonsága nem felel meg Felhasználó céljainak, vagy abból, hogy Felhasználó ilyen funkció vagy tulajdonság miatt nem tudja az Applikációt a megvalósítani kívánt cél érdekében használni.

 6. Az Applikáció által biztosított szolgáltatások megfelelő felhasználásáért, bejelentkezésért, felhasználói fiókért a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó tudomására szolgál, hogy ugyanazon felhasználói fiókba, de más eszközzel történő bejelentkezéskor az Applikáció a korábbi eszközzel bejelentkezett fiókot automatikusan kilépteti az Applikáció használatából. Jogosulatlan felhasználás észlelésekor a Felhasználó jogosult, illetve köteles a felhasználói fiókjához tartozó jelszavát, mPIN kódját megváltoztatni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az eszköz (amelyre az Applikáció feltelepítésre került) elvesztése, illetéktelenek általi bármilyen használatából eredő károkért a 4iG felelősséget nem vállal. A 4iG nem vállal felelősséget továbbá a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, harmadik személyek közrehatásáért az Applikációra.

 7. A 4iG nem vállal kötelezettséget arra, hogy az Applikáció szolgáltatása hibamentes, megszakítás nélkül működik, vagy hogy valamennyi felmerült hiba javítható.

 8. A jelen fejezetben meghatározott felelősségkorlátozást meghaladóan a 4iG vagy annak képviselője által adott szóbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a 4iG részéről.

 

IV. Szerzői jog

 

 1. FELHASZNÁLÁSI JOG: Az Applikációra a Felhasználó határozatlan idejű, nem kizárólagos, át nem ruházható és nem engedményezhető, másnak át nem adható felhasználási jogot szerez ingyenesen, és azt csak az Applikáció, illetőleg a Gondosóra program céljával összefüggésben jogosult felhasználni. Az Applikációra biztosított felhasználási jog nem terjed ki különösen a többszörözésre, terjesztésre, módosításra, feldolgozásra, átdolgozásra, visszafejtésre, elemzésére, amely felhasználási cselekmények kizárólag a 4iG előzetes, írásbeli engedélyével kerülhet sor.

 2. A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, megszegése esetén a 4iG jogosult a Felhasználó Applikációhoz tartozó felhasználói fiókjának hozzáférését korlátozni, a felhasználói fiókot törölni.

 3. Az Applikációban, valamint annak felületén megjelenített tartalom (ideérve többek közt valamennyi, az Applikációban elérhető fénykép, grafika és egyéb megoldások, ötlet, megvalósítás) felhasználásának engedélyezése a 4iG kizárólagos joga és az Applikáció rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a 4iG előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 4. A jelen Felhasználási Feltételek irányadók az Applikáció bármely frissítésére, új verziók kiadására, valamint bármely kiegészítőjére, kivéve, ha az adott frissítésre külön felhasználási feltételek kerülnek kibocsátásra.

 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási Feltételek betartásáért kizárólagos felelősséggel tartozik.

 6. A Felhasználó további felhasználási jogosultságot harmadik személynek adni nem jogosult. Az Applikáció használatára kizárólag az a Felhasználó jogosult, aki az Applikációt jogszerű forrásból szerezte be.

 7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 4iG kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten rögzített felhasználói jogosultságokat biztosítja Felhasználó részére. A 4iG semmilyen további felhasználási jogot hallgatólagosan nem biztosít a Felhasználó részére. A 4iG kifejezetten rögzíti, hogy az Applikáció (valamint ideértve az Applikáció legkisebb egységének) tulajdonjogát a Felhasználó nem szerzi meg.

 8. A 4iG minden, jelen Felhasználási Feltételekből eredő kötelezettsége megszűnik, ha a Felhasználó az Applikáción vagy annak bármely elemén módosítást, fel- vagy átdolgozást végez, vagy a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt bármely más felhasználási szabályt megszegi, illetve, ha a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénybe ütköző felhasználási cselekményt hajt végre.

 9. Felhasználó nem változtathat meg, illetve távolíthat el semmilyen a 4iG jogkezelésében álló szellemi tulajdonra vonatkozó jelzést az Applikációból. A Felhasználó nem fejti fel, fejti vagy bontja vissza az Applikációt.

 10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek megsértése esetén a 4iG jogosult vele szemben kártérítést érvényesíteni.

 

V. Adatkezelés

 

 1. Az Applikáció használata regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött, melyre kizárólag a Felhasználó jogosult.

 2. Az Applikáció kizárólag a Gondosóra program szolgáltatáshoz kapcsolódóan használható, így a regisztrációnak feltételét képezi a Gondosóra szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállása, valamint a szerződéssel kapcsolatos adatok egy része (így elsősorban a szerződés száma) kezelésre kerülnek az Applikációban is.

 3. A Felhasználó tudomására szolgál, hogy a Gondosóra program keretében megadott adatokhoz az Applikációval – bejelentkezést követően – hozzáférhet, azonban ezeket az adatokat az Applikáció nem tárolja. A Felhasználónak lehetősége van, hogy az Applikációval a Gondosóra program keretében megadott adatait módosítsa, törölhesse. A Felhasználó által rögzített adatok pontosságáért, jogszerűségéért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 4. JELZŐESZKÖZHÖZ KÖTÖTT REGISZTRÁCIÓ (Regisztráció a Gondosóra szolgáltatást igénybe vevőjeként): Jelzőeszközhöz kötött regisztráció esetén a Felhasználó két féle módon tudja elvégezni az azonosítást az Applikációban:

       Szerződésszámmal: Ebben az esetben a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia az                Applikációban:

 • a Felhasználó születési helye, ideje,

 • a Felhasználó szerződésszáma

Születési adatokkal: Ebben az esetben a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia az Applikációban:

 • a Felhasználó születési helye, ideje,

 • a Felhasználó születési neve

 • a Felhasználó anyja neve

A fenti azonosítás elvégzésével e-mail vagy telefonszám megadásával 6 számjegyű kódot kap a Felhasználó, amelyet – időkorlát mellett – kell begépelnie az Applikációban. A 6 számjegyű kódot 2 (kettő) alkalommal kell megadnia a Felhasználónak.

 1. JELZŐESZKÖZHÖZ KÖTÖTT REGISZTRÁCIÓ (Regisztráció kontaktszemélyként). Jelzőeszközhöz kötött regisztráció esetén a Felhasználó két féle módon tudja elvégezni az azonosítást az Applikációban:

Szerződésszámmal: Ebben az esetben a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia az Applikációban:

 • a Felhasználó születési helye, ideje,

 • a Felhasználó szerződésszáma

 • kontakt személy adatai (név, születési név, telefon vagy e-mail cím)

Születési adatokkal: Ebben az esetben a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia az Applikációban:

 • a Felhasználó születési helye, ideje,

 • a Felhasználó születési neve

 • a Felhasználó anyja neve

 • kontakt személy adatai (név, születési név, telefon vagy e-mail cím)

A fenti azonosítás elvégzésével e-mail vagy telefonszám megadásával 6 számjegyű kódot kap a Felhasználó, amelyet – időkorlát mellett – kell begépelnie az Applikációban. A 6 számjegyű kódot 2 (kettő) alkalommal kell megadnia a Felhasználónak.

 1. A regisztrációt, illetve az Applikációba történő bejelentkezést követően biztosított a Felhasználó számára annak használata. A bejelentkezésre a Felhasználónak többféle mód is rendelkezésére is áll: kötheti a bejelentkezését (i) egy általa megadott, 6 karakterből álló MPIN kódhoz, vagy (ii) biometrikus azonosításhoz (Face ID azonosítás vagy ujjlenyomat felismerése). Utóbbi esetében a biometrikus azonosítást a Felhasználónak a mobiltelefonján engedélyeznie kell. Biometrikus azonosítás esetén a biometrikus adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, ezen adatokat az Adatkezelő nem kezeli, csupán az érintett telefonjának operációs rendszere.

 2. Az Applikációban az értesítések, jelzések 1 hónapra visszamenőleg láthatóak. Az Applikációban – csúszka használatával – beállítható, hogy miről adjon értesítést, miről ne. A bejelentések közül csak azokat láthatja a Felhasználó, amely bejelentést az Applikációból indított a Felhasználó.

 3. Az Applikációban lehetőség van a Jelzőeszköz állapotát megtekinteni: státusz, jelerősség, töltöttség.

 4. A Felhasználó adatainak felhasználása vonatkozásában egyebekben az Applikációhoz tartozó Adatkezelési tájékoztató (Adatvédelmi Irányelvek) tartalmaz részletes leírást és tájékoztatást.

VI. Megszűnés

 

 1. Felhasználó Applikációhoz fűződő minden joga megszűnik, ha az Applikációt eltávolítja a mobiltelefonjáról. Amennyiben Felhasználó eltávolítja az Applikációt a mobiltelefonjáról, akkor annak használata a továbbiakban nem lesz lehetséges, az nem vonható vissza, nem állítható helyre. Amennyiben Felhasználó mégis használni kívánja az Applikációt, akkor az Applikációt újból le kell töltenie és elvégeznie a regisztrációt.

 2. A Felhasználó jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartása, vagy súlyos szerződésszegése esetén a 4iG jogosult a Felhasználó tekintetében az Applikáció felhasználási jogosultságát – kártérítési kötelezettség nélkül – visszavonni.

 3. A 4iG fenntartja a jogot, hogy az Applikáció kivezetéséről döntsön, az Applikáció elérhetőségének biztosításával, terjesztésével, vagy az Applikációval kapcsolatos szolgáltatásával bármikor felhagyjon vagy a felhasználási jogot korlátozza, visszavonja az irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a Felhasználók külön értesítése nélkül. Ebben az esetben a 4iG-t felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak megfelelően járt el.

 

VII. Egyéb

 

 1. Az Applikáció hirdetési felületeket nem tartalmaz.

 2. Az Applikációval kapcsolatos bármilyen hiba észlelése esetén hibabejelentést a Felhasználó jogosult tenni a 4iG felé.

 

A 4iG elérhetőségei, értesítési cím hiba észlelése esetén:

Gondosóra Szolgáltatói Ügyfélszolgálat: 1037 Budapest Montevideo 3/B

E-mail: info@szolgaltatas-gondosora.hu

Honlap: https://szolgaltatas-gondosora.hu

 

 • A 4iG fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket és az Applikációhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Applikációhoz tartozó Adatkezelési tájékoztatót a 4iG egyoldalúan bármikor jogosult módosítani.

 • Amennyiben a Felhasználási Feltételek egy vagy több rendelkezése bármely okból érvénytelennek tekintendő, az ilyen érvénytelenség nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseit.

 • A jelen Általános Felhasználási Feltételekre a magyar jog rendelkezései irányadók.

 • A jelen Felhasználási Feltétel magyar nyelven jött létre. Amennyiben a magyar nyelvű Felhasználási Feltétel és annak bármilyen más nyelvű változata (fordítása) között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

Utolsó frissítés: 2024. március 07.

foter_separator.jpg
bottom of page