top of page
hatter_v3.png

Gondosóra mobilalkalmazás
Adatkezelési Tájékoztató

Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program (RRF-8.4.1.-21) keretében nyújtott ún. Gondosóra szolgáltatással (jelzőeszköz és diszpécserszolgáltatás) kapcsolatos applikációval összefüggésben történő adatkezelési tevékenységről

Preambulum

 

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk abban, hogy a velünk kapcsolatba lépő természetes személyek személyes adatait védjük, és megfelelő tájékoztatást nyújtsunk az érintetteknek a személyes adataik kezelésének legfontosabb kérdéseiről.

 

Jelen dokumentum célja, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program keretében nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó mobil applikációt igénybe vevő természetes személyeket (Felhasználók) tájékoztassuk arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adataikat. A gondosórával kapcsolatos egyéb adatkezelési tevékenységünkről (jelzőeszközzel és diszpécserszolgáltatással összefüggésben) külön adatkezelési tájékoztatónk útján tájékozódhat. (Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.szolgaltatas-gondosora.hu).

 

Az érintett természetes személyek személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeljük:

 

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

 2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

 

Felhasználó: a szolgáltatást igénybe vevő (a regisztráció alkalmával megadott magyarországi lakó- vagy tartózkodási helyen) élő 65 évnél idősebb olyan magyar állampolgár, aki a Projekt regisztrációs szervezeténél (korábban: Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft., melyek jogutódja 2024. január 12-étől a Kormányzati Szolgáltatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB3. ép., „KSZK Nkft.”)) kifejezte azon szándékát (regisztrált), hogy igénybe kívánja venni a Gondosóra szolgáltatást és ennek érdekében megadta személyes adatait, valamint opcionálisan a Kontaktszemély személyes adatait, továbbá ehhez kapcsolódóan regisztrált a Gondosóra szolgáltatást kiegészítő mobil applikációba is.

 

Kontaktszemély: az a Felhasználóval szoros kapcsolatban álló természetes személy, akivel tartja a kapcsolatot a Felhasználó, akit annak megadott elérhetőségei valamelyikén, a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatás keretében a diszpécser jogosult felkeresni abból a célból, ha a Felhasználó részére támogatás nyújtása indokolt, vagy értesíti segély-, veszélyhelyzet fennállása esetén.

 

Érintett: Felhasználó, valamint Kontaktszemély önállóan, illetve együttesen.

 

Regisztrációs szervezet: a Kormányzati Szolgáltatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Applikáció: az ún. Gondosóra szolgáltatást kiegészítő mobil alkalmazás, melyre kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók és Kontaktszemélyek regisztrálhatnak.

1. Az adatkezelő bemutatása

A személyes adatok kezelője a 4iG Nyrt. (adószáma: 12011069-2-51; nyilvántartási száma: 01-10-044993; a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság).

 

Elérhetőségei

 

             Székhely cím:           1013 Budapest, Krisztina körút 39.

             E-mail cím:               info@szolgaltatas-gondosora.hu

             Honlap:                      https://szolgaltatas-gondosora.hu

             Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@4ig.hu

2. Az adatkezelés ismertetése

Adatkezelőként tiszteletben tartjuk az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogait.
Az adatkezelésünkkel kapcsolatos kéréseit a jogszabályokban rögzített határidőkön belül teljesítjük. Adatait úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól. Elkötelezettek vagyunk személyes adatai védelmében, ennek érdekében adatait bizalmasan kezeljük. 

2.1. Regisztráció az Applikációba és az Applikáció használatának biztosítása

Az Applikáció használata nem feltétele a Gondosóra szolgáltatás igénybevételének, ugyanakkor azt megkönnyítheti és hatékonyabbá teheti a Felhasználók számára, így például az Applikáció alkalmas a szolgáltatással kapcsolatos adatok gyors módosítására, a Gondosóra eszközzel történtekről (pl. az óra alacsony töltöttségi szintjéről) való értesítésre, a jelzőeszközzel kapcsolatos hibák bejelentésére, korábbi jelzések és bejelentések áttekintésére stb.

 

Az Applikáció használata regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött, melyre a Felhasználó és a Kontaktszemély jogosult.

 

Az Applikációba történőregisztrációra azt követően kerülhet sor, hogy egy Felhasználó a Regisztrációs szervezetnél regisztrált és a Társaság a regisztrációját megkapta a Regisztrációs szervezettől. Ezt követően biztosított a Felhasználó számára az Applikációba történő bejelentkezés és az Applikáció használata.

 

A bejelentkezésre a Felhasználónak többféle mód is rendelkezésére is áll: kötheti a bejelentkezését (i) egy általa megadott, 6 karakterből álló MPIN kódhoz, vagy (ii) biometrikus azonosításhoz (Face ID azonosítás vagy ujjlenyomat felismerése). Utóbbi esetében a biometrikus azonosítást a Felhasználónak a mobiltelefonján engedélyeznie kell. Biometrikus azonosítás esetén a biometrikus adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, ezen adatokat az Adatkezelő nem kezeli, csupán az érintett telefonjának operációs rendszere.

 

Az Applikáció kizárólag a Gondosóra szolgáltatáshoz kapcsolódóan használható, így a regisztrációnak feltételét képezi a Gondosóra szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállása, vagy Kontaktszemély minőség. A szerződéssel kapcsolatos adatok egy része (így elsősorban a szerződés száma) kezelésre kerülnek az Applikációban is.

 

Az adatkezelés célja

 

A fentiek alapján az adatkezelés célja az Applikáció használatának és funkcióinak biztosítása a Felhasználó, valamint a Kontaktszemély számára, illetve ennek érdekében a Felhasználó és a Kontaktszemély azonosítása és a Gondosóra szolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony ellenőrzése a regisztrációs folyamaton keresztül.

 

Kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő kezeli a regisztráció során megadott, a Felhasználó vagy Kontaktszemély azonosításához és a Gondosóra szolgáltatásra vonatkozó szerződése fennállásának igazolásához szükséges adatokat, vagyis

 

Felhasználó esetén:

 

 • nevét, szerződésszámát születési helyét és idejét, a telefonszámát vagy e-mail címét és az arra küldött kódot, vagy

 • nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint a telefonszámát vagy e-mail címét és az arra küldött kódot.

 

Kontaktszemély esetén:

 

 • a Felhasználó szerződésszámát, születési helyét és idejét, a Kontaktszemély nevét és születési nevét, valamint a telefonszámát vagy e-mail címét és az arra küldött kódot vagy

 • a Felhasználó születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, a Kontaktszemély nevét és születési nevét, valamint a telefonszámát vagy e-mail címét és az arra küldött kódot.

 

Az Adatkezelő továbbá kezeli az Applikációban megtalálható további, a Gondosóra szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos adatokat, így az alábbi adatokat:

 

 • a Felhasználó teljes neve és megszólítása;

 • a Felhasználó által megadott kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, állandó lakcím, tartózkodási hely);

 • a Felhasználó állandó lakcímére és/vagy tartózkodási helyére való bejutással kapcsolatos egyéb adatok (pl. kapucsengő, háziállat);

 • a Felhasználó által megadott Kontaktszeméllyel (vagy Kontaktszemélyekkel) kapcsolatos adatok (a Kontaktszemély neve, e-mail címe, telefonszáma, a Felhasználóhoz fűződő kapcsolati viszonya);

 • meghatalmazáson szereplő adatok;

 • a Felhasználó által beállított MPIN;

 • az Applikációval kapcsolatos beállítások (pl. miről kér a Felhasználó értesítést az Applikáción keresztül);

 • a jelzőeszközre vonatkozó adatok (utolsó pozíció (GPS), IMEI szám, státusz, jelerősség, töltöttség, inaktivitás) és értesítések;

 • korábbi bejelentések és jelzések adatai.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Felhasználó vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges.

 

A Kontaktszemély tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelő és a Kontaktszemély közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges.

 

A személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása a Felhasználó vagy a Kontaktszemély.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatokat az Adatkezelő az Applikáció megfelelő funkcionalitása érdekében, annak használata során kezeli, a Gondosóra szolgáltatás nyújtása szempontjából releváns adatok azonban az Applikáció törlését követően is megőrzésre kerülnek a Szolgáltatás megszüntetéséig. A Felhasználó az Applikációt bármikor törölheti a mobiltelefonjáról, mely esetben az Applikációhoz kapcsolódó adatkezelés megszűnik, az adatok a telefonról törlődnek, de ez a Gondosóra szolgáltatás igénybevételét nem befolyásolja.

 

Az adatokat az Adatkezelő erre a célra kialakított külön, biztonságos szerverén tárolja.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok kezelése a regisztrációnak és az Applikáció használatának alapvető feltétele.

2.2. Értesítések kezelése és megjelenítése az Applikációban

Az Applikáció használata során a Felhasználóknak és a Kontaktszemélyeknek lehetőségük van értesítéseket, jelzéseket beállítani és ezáltal az Applikáció működését személyre szabni. Az Applikáció letöltését követően alaphelyzetben az értesítések ki vannak kapcsolva, azok működését a beállításokban egy csúszka segítségével lehet szabályozni.

 

A korábbi értesítések az Applikációban korlátozott ideig érhetők el, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Az Applikációban az értesítések 1 hónapig érhetőek el.

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Applikáció tekintetében annak biztosítása, hogy az érintettek olyan értesítéseket állíthassanak be, amelyek segítik annak használatát, illetve melyeket a saját szempontjukból hasznosnak találnak.

 

Kezelt személyes adatok köre

 

Az értesítési funkcióhoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezeli az érintett beállításait, preferenciáit, valamint egy hónapra visszamenően a küldött értesítéseket.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges. Az Adatkezelő szerződéses kötelezettséget a vállalt a Gondosórához kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, így többek között az Applikáció funkcióinak biztosítására is.

 

A személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása a Felhasználó, illetve a Kontaktszemély.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A Felhasználó és a Kontaktszemély értesítési beállításait az Applikáció használata során az Adatkezelő folyamatosan kezeli, azonban az értesítési előzmények csupán 1 hónapig elérhetők.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok kezelése az Applikáció használatával kötelezően együtt jár.

2.3. Bejelentések kezelése és megjelenítése az Applikációban

A Felhasználónak lehetősége van, hogy az Applikáción belül a jelzőeszközzel kapcsolatos visszajelzéseket adjon, tartozékot igényeljen, illetve a merülési értesítés szünetelését kérje bejelentés formájában. Az Applikációból indított bejelentések adatai elérhetők az Applikáció erre szolgáló felületén keresztül is. Meghatalmazással rendelkező Kontaktszemélyek szintén tudnak a Felhasználó nevében bejelentéseket küldeni, illetve merülési értesítés szünetelését kérni.

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Applikáció használata során annak biztosítása, hogy az érintettek a Gondosóra szolgáltatással és a jelzőeszközzel kapcsolatos visszajelzést adhassanak, az esetleges hibákat, észrevételeket bejelenthessék, újabb tartozékokat igényelhessenek.  

 

Kezelt személyes adatok köre

 

A bejelentésben szereplő és az annak megoldása során keletkező adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges. Az Adatkezelő szerződéses kötelezettsége az Applikáció megfelelő működésének biztosítása, valamint az ezzel kapcsolatos jelzések fogadása és kezelése.

 

A meghatalmazással rendelkező Kontaktszemély a Felhasználó nevében és helyett jogosult nyilatkozatot tenni.

 

A személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása a Felhasználó, illetve a meghatalmazással rendelkező Kontaktszemély.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A bejelentésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a szerződéshez kapcsolódóan, annak megszűnéséig kezeli az általános adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

Bejelentés beküldése esetén a személyes adatok kezelése az Applikáció használatával kötelezően együtt jár.

 

3. Az adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozás és az adatok továbbítása

 

3.1. Az adatokhoz való hozzáférés

 

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz. A megismert adatokat minden megismerésre jogosult köteles bizalmasan kezelni, ennek érdekében munkavállalóinkat és adatokhoz hozzáférő harmadik személyeket (adatfeldolgozók munkavállalói) az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

 

3.2. Adatfeldolgozás

 

Alvállalkozóink a technológiai üzemeltetés során esetenként hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Alvállalkozóink ezért teljes titoktartás alatt dolgoznak, valamint szerződéses garanciák keretében vállalják, hogy utasításainkat és a hatályos adatvédelmi előírásokat teljes mértékben betartják. Adatai adatfeldolgozó igénybevétele esetén is a felügyeletünk alatt maradnak.

 

Tevékenységünk keretében az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazzuk:

 

 • diszpécserközpont szolgáltatásra vonatkozó feladatok és szolgáltatások kialakítása, működtetése, biztosítása – ennek keretében a központi diszpécser szolgáltatás elindítása, a központi diszpécserközpont regisztrációval kapcsolatos szolgáltatásainak és funkcióinak biztosítása, távfelügyeleti szolgáltatások biztosítása: SOS Központ Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.)

 • ügyfélszolgálati központ informatikai rendszerének fejlesztése: INNObyte Zrt. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 6. em.)

 • raktárkészlet kezeléséhez használt szoftver szolgáltatója, aki support tevékenysége során hozzáférhet személyes adatokhoz: L-mobile Hungary Kft. (2330 Dunaharaszti, Rónai György utca 23.)

 • telefonos ügyfélközpont üzemeltetéséhez használt ügyviteli szoftver szolgáltatója: VCC Live Hungary Kft. (1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.)

 • közreműködés az Adatkezelő Gondosóra szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftverfejlesztési tevékenységben: InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (7621 Pécs, Felsőmalom utca 3.)

 • a hibabejelentő rendszerrel és hálózati biztonsági eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása: SYSTREND-HUNGARY Kft. (1143 Budapest, Gizella út 12. b. ép. 3. em. 11.)

 • a Gondosóra szolgáltatással összefüggő informatikai biztonsági ellenőrzéssekkel és informatikai biztonsági eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátása: Invitech ICT Services Kft. (1013 Budapest, Krisztina krt.39)

 

3.3. Az adatok továbbítása

 

Személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint meghatározott módon és célból adjuk át harmadik feleknek, így adataihoz önálló adatkezelőként hozzáféréssel rendelkező Regisztrációs szervezet is.

 

A Felhasználó hozzáfér az applikációban a Kontaktszemély nevéhez, e-mail címéhez, telefonszámához.

 

A meghatalmazott Kontaktszemély a fiók törlésén kívül ugyanazokkal a jogosultságokkal rendelkezik a felhasználói fiók kezelése tekintetében, mint a Felhasználó.

 

Ezen túl az adatok továbbítására csak különleges esetben, a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) érdekében, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor vagy ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

4. Az érintettet megillető jogok

 

Önnek személyes adatai Adatkezelő által történő kezelése során is megmarad adatai feletti rendelkezési joga. Érintettként az adatkezelés kapcsán joga van hozzáférni a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat adatainak kezelése ellen, valamint egyesesetekben joga van az adatok hordozásához.

 

4.1. Hozzáféréshez való jog

 

Az érintettet kérelmére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha igen, úgy tájékoztatjuk az adatkezelés részleteiről (mely személyes adatait, milyen adatkezelési célból, milyen jogalapon, mennyi ideig kezeljük); arról, hogy kinek biztosítottunk hozzáférést az adataihoz; érintetti jogairól (hozzáférés, helyesbítés, törlés, kezelésének korlátozása, tiltakozás a kezelésük ellen); a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának jogáról. Amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról. Végül arról, hogy alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, amennyiben igen, úgy azok logikájáról.

 

Ön az Applikációban maga is át tudja tekinteni az Applikációval kapcsolatban kezelt személyes adatait.

 

4.2. A helyesbítéshez való jog

 

Adatkezelő által kezelt adatok forrása elsősorban Ön, ezért kérjük, hogy amennyiben ezekben változás történik, a változásról értesítsen minket. Ezzel együtt is törekszünk arra, hogy személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek, ha a kezelt adat mégis pontatlan vagy hiányos, úgy azt az érintett kérelmére helyesbítjük vagy nyilatkozata alapján kiegészítjük.

 

Adatkezelőként a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel részünkről aránytalan erőfeszítést.

 

Ön az Applikációban maga is jogosult meghatározott adatai módosítására.

 

4.3. Törléshez (az „elfeledtetéshez”) való jog

 

Az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

 2. hozzájárulás alapú adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. jogos érdeken, közérdeken alapuló vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 4. azokat jogellenesen kezeltük;

 5. az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell azokat.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat törölni köteles, úgy megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatot kezelő adatkezelőket a személyes adatra mutató linkekre vagy a személyes adat másolatára vonatkozó törlési kérelemről.

 

Adatkezelőként a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel részünkről aránytalan erőfeszítést.

 

Ön az Applikációban is jogosult az opcionálisan megadható adatok törlésére, vagy az Applikáció törlése útján az Applikációval összefüggő valamennyi adata törlésére kerül. Amennyiben az Applikáción keresztül olyan adatokat vagy adatok változását rögzíti, amelyek a Gondosóra szolgáltatással kapcsolatosak, akkor Adatkezelő ezeket az adatokat a Gondosóra szolgáltatással összefüggő adatkezelési célok és megőrzési idők keretében a továbbiakban is kezeli. (A Gondosóra szolgáltatással összefüggő adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.szolgaltatas-gondosora.hu

 

4.4. A hozzájárulás visszavonása

 

Amennyiben személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, úgy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén, ha az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja, az érintett személyes adatait töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ennek megfelelően az adatokat megjelöli és külön kezeli, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg Adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát.

 2. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását.

 3. Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

 4. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. A korlátozás időtartama ekkor, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 5.  

A korlátozási kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel részünkről aránytalan erőfeszítést.

 

Az érintettet, a kérelmére történő adatkezelés-korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

 

4.6. Tiltakozáshoz való jog

 

Érintettként jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

 

Amennyiben Adatkezelőként nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, úgy a személyes adatokat tovább nem kezeljük, kivéve, ha azokat jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kezeljük.

 

4.7. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

 

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által az Adatkezelőnél tett megfelelő nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

 

Ha az érintett nem tett az előző bekezdésnek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a személyes adatok helyesbítését kérni és tiltakozni a személyes adatok a jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

 

Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét, valamint saját személyazonosságát – és adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – megfelelő irattal igazolja.

 

Az adatkezelés részletes szabályait, különösen az adatkezelőnél teendő nyilatkozat, a halál tényének és a közeli hozzátartozói minőség igazolásának megfelelő voltát az Infotv. vonatkozó 25. §-a részletezi.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

5. Az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele vagy panasza merülne fel, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a Tájékoztató 1. pontjában foglalt elérhetőségeink valamelyikén, de érintettként, Ön közvetlenül is élhet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Továbbá, ha megítélése szerint személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt sérelem érte bírósághoz is fordulhat jogai érvényesítése érdekében. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Adatkezelőként az érintettek személyes adatait nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

6.1. Adatbiztonsági intézkedések

A jelen Tájékoztató szerint kezelt személyes adatok elektronikus alapon kerülnek tárolásra.
Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az adatvédelmi kockázatok csökkentése érdekében a szolgáltatásaink megtervezésétől és kifejlesztésétől kezdődően megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Ennek keretében a tudomány és technológia állását kellően figyelembe véve gondoskodunk adatkezelői kötelezettségeinkről, többek között a jogosulatlan hozzáférés elleni vagy azok jogosulatlan megváltoztatása elleni védelemről. Adatbiztonsági intézkedéseink különösen, de nem kizárólagosan: személyes adat kezelésére kizárólag a legszükségesebb esetben kerül sor és kizárólag addig, amíg arra ténylegesen szükségünk van; az adatokhoz kizárólag azon munkavállalóink és alvállalkozó munkavállói férhetnek hozzá, akinek a feladatai ellátásához szükségesek az adatok és a hozzáférés információbiztonsági szempontból is védelmet kap; szoftvereink vírusvédelemmel ellátottak és a rendszeres frissítésről szükség szerint gondoskodunk; a hozzáférések a logolással is a védelmet erősítik; az esetlegesen előforduló incidensek kezelésére belső szabályzattal és eljárásrenddel rendelkezünk.

 

Adatbiztonsági intézkedéseinket folyamatosan figyelemmel kísérjük, felülvizsgáljuk, szükség esetén továbbfejlesztjük.

 

6.2. A Tájékoztató módosítása

 

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a jövőre nézve megváltoztassuk. A tájékoztató minden módosítását feltüntetjük a Honlap: https://szolgaltatas-gondosora.hu honlapon, valamint e-mailben vagy telefonon tájékoztatjuk az érintetteket. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi, az adatkezeléssel érintett személy kellő időben és egyszerűen megismerje jelen tájékoztató tartalmát. Azzal, hogy Felhasználó részére átadásra kerül a tájékoztató, Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Felhasználó által kijelölt Kontaktszemély is megismerte annak tartalmát.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2024. március 07. napjától alkalmazandó.

foter_separator.jpg
bottom of page